Šaukimas tiems, kurie Kreipimąsi suprato ir į jį atsiliepė

Vienas yra VISAGALIS, neturintis veido, tačiau viską, kas matoma ir nematoma, sukūręs, todėl visokioms formoms atsirasti Pradžią savo Esmėje davęs.

Vaikai, nesiginčykite dėl jo vardų, nes daugybę jis jų turi. Vardai užgimsta dvasios minties struktūromis, kurios reikiamu laiku į paskirtas Žemės vietas per Visagalio siųstuosius svarbiais Mokymais yra nuleidžiamos. Visų septynių spindulių energijos per tuos mokymus Žemę perskrodžia. Jie Meile ir Harmonija, Tiesa ir Tvarka nusėda, kad Žemėje gyvenantieji Didžiajai Evoliucijos Misterijai savo gyvenimuose atsivertų. Jie moko Meilės, Tarnystės ir Pasiaukojimo, Sąmoningumo ir Išminties, pažįstant savo Tikėjimo objekto veikimą gyvenime, Dieviškosios valios priėmimo, patikint jai savo paties suformuotą Valią. Jie atveria Dieviškojo Įkvėpimo srautą tam, kuris išsilaisvina iš savo paties ydų ir visokių prisirišimų, trukdančių pažinti Šviesos galybę savyje, kad būtų galima į ją įsilieti. Toks žmogus negali netikėti Visagalio Kūrybos Proceso ir sielų buvimo Žemėje prasme.
Technologiniam Dievui siautėjant, visi Visagalio kibirkštis savo krūtinėse nešiojantieji susivienyti turi, kad atsispirtų. Visi vienu kumščiu ir viena gyva mylinčia savo artimus, šalį ir Žemę širdimi privalo tapti.

Visagalio švytintis apvalantis Žemę ir žmoniją kardas yra iškeltas, kad Didysis Atskyrimas ir Apsivalymas įvyktų. Bendruomeninės maldos Visagalio darbams padeda ir nesuprantančius abejojančiuosius pastiprina. Maldos apvalo. Maldos gydo. Maldos įkvėpia geriems žodžiams ir darbams, gražiam, Visagaliui patinkančiam gyvenimui. Visagaliui tas gyvenimas patinka, kuris pagrindinius tris kosminius principus atspindi ir liudija. Malda nuo paklydimų apsaugo, o pasiklydus – į Kelią sugrįžti padeda.
Įvairūs Mokytojai buvo Žemės žmonėms siųsti. Jų palikti mokymai religijomis tapo. Nors skirtingos yra religijos, tačiau visus jų pradininkus tas pats Visagalis siuntė. Todėl juokinga dėl Dievo pirmenybės ginčytis, jeigu visų dievų Esmė – tas pats Visagalis. Todėl ir skiriasi religijos tik laikmečiui ir vietos mentalitetui pritaikyta specifika bei kryptingumu.

Krišna ir Kristus mokė Meilės.
Zoroastras mokė atskirti Gėrį nuo Blogio, sąmoningai renkantis Gėrį.
Buda mokė Sąmoningumo.
Mahometas mokė Tvarkos.

Visus Mokymus patys žmonės ilgainiui iškreipė, daugybę antstatų prikurdami ne reikalingai tvarkai palaikyti, o siekdami valdyti kitus ir iš jų pelnytis.
Visagalis nemokė ir nemoko siekti valdžios. Jis moko žmones mylėti vieni kitus ir gyventi taikiai, nes tiktai šitaip evoliucija galima vietoj involiucijos.
Visagaliu tikintieji ir pasitikintieji yra jo vaikai. Jo kibirkštį širdyje jie nešiojasi. Toji kibirkštis iš Visuotinės Harmonijos, gimstančios Tvarkoje, įsikuria. Jie visi siekia taikos ir Harmonijos, kurios yra jų prigimtinė būsena. Todėl jie Tvarkos svarbą tam, kad harmonija užgimtų, supranta. Toji Tvarka religijose nusakoma Dievo įstatymais, kurie pagrindines vertybes nurodo.
Chaoso teorija ir visaleistinumas Technologiniam Dievui yra palanki, nes jis pats gimė iš atliekų, vadinasi, chaoso. Tik iš jo jis toliau kurti gali, todėl visaip chaosą palaiko.
In ir Jan principai darniai turi dirbti, o ne skyriumi. Jie negali vienas kito niekinti ar žeminti, nes šitaip Dieviškąją Kūrybą sutrikdo. Ten yra Harmonija, kur  vyro ir moters Meilės įkvėptas Kūrinys gimsta. Šitaip sielos viena kitai suteikia galimybę ateiti į Žemę, kurioje jos išskirtinę Evoliucijos galimybę gauna. Fiziniai arba dvasiniai vaikai kiekvieną harmoningą porą turėtų supti. Ten, kur chaosas, viso šito nėra.
Atskirkite ir pasirinkite vertybes. Pasirinkę budrūs išlikite. Saldžioms ir patogioms vilionėms nepasiduokite.
Dvasinės vertybės dabar svarbiausios, nes dvasia yra pirminė, o ne materija. Dvasia netikintis žmogus tik kūno gyvenimą gyvena, todėl labai kenčia jo siela, jeigu jis ją turi.
Darna šeimose ir gyvenimuose, valstybėse ir tarpvalstybinėje politikoje dabar yra svarbiausia. Naujieji vaikai tinkamai privalo būti ugdomi, ruošiant juos Visagaliui patinkančiam gyvenimui, o ne iškrypimams. Pagarba kitam žmogui svarbi. Pagarba senatvei ir išminčiai turi grįžti. Pagarba žemei, vandenims, orui ir ugniai būtina. Tik tada įsivyraus taika šeimose, šalyse ir Žemėje, kai žmonės nustos niekinti ir siekti valdyti bei išnaudoti kitus.

Sąmoninga malda kuria stebuklus. Ji palaiko Visagalio apvalančio, bet ne baudžiančio kardo švytėjimą. Šis kardas veikia baudžiančiai tada, kai švytėjimas gęsta, nes nebėra Žemėje tų, kurie savo maldomis ir Tikėjimu tą švytėjimą palaikytų.

Todėl kreipiamės į supratingus viso pasaulio Tikinčiuosius, skelbdami 2014 metus visuotinės maldos už Meilę ir Taiką metais. Toliau maldą pateiksime, kuri visados aktuali, tačiau ypač svarbi iki 2018 metų. Kasdien ją kalbėkite 33 kartus Jūsų pasirinktu laiku.
Kiekvieną ketvirtadienį 17 val. pagal Grinvičo laiką (atitinkamai 19 val. Lietuvos žiemos laiku arba 20 val. vasaros laiku) visų religijų ir dvasinių krypčių grupes kviečiame susėsti bendrai maldai prie apvalaus Tikėjimo stalo, prie kurio niekam nėra pirmumo teisės, nes jo viduryje dega Meilės ir Taikos Idėjos ugnis. Šitaip Meilė ir Taika ateis į Jūsų širdis, į Jūsų šeimas, šalis ir Žemę. Tie, kurie meldžiasi, dabar turi melstis ir už tuos, kurie nesimeldžia. Šitaip Kolektyvinė sąmonė bręsta vietoj egoistinės.

Jeigu mūsų duodama malda Jums nėra priimtina, melskitės taip, kaip esate įpratę.
Bendra intencija čia svarbiausia, o ne kas kita.
Būkite dideli, darbus pradėdami,
Bet tapkite maži, juos užbaigę.
Meilė ir taika telydi Jus.

2013 12 21 Tie, kuriems rūpi žmonijos likimas

 

Malda dėl Taikos ir Meilės žmonių širdyse ir Žemėje

Viešpatie, Pasaulių Kūrėjau,
Atleisk man, kad Taiką ir Meilę laikiau silpnybe,
Kad Gėrį ir švelnumą laikiau kvailumu.
Atleisk man ir visiems,
Kurie nesupranta.

Viešpatie, meldžiu, atleisk karų kurstytojams ir padėk jiems rasti Taiką.
Viešpatie, meldžiu, atleisk tarnaujantiems ydoms ir padėk jiems rasti dorybes.
Viešpatie, meldžiu, atleisk nesąžiningiesiems ir padėk jiems rasti sąžinę.
Viešpatie, meldžiu, atleisk piktavaliams ir padėk jiems rasti Meilę.

Meldžiu:
Padėk neteisingai apkaltintiems ir nuskriaustiesiems rasti Tiesą.
Padėk alkaniems gauti duonos,
Padėk benamiams rasti būstą,
Padėk bedvasiams rasti dvasią.

Viešpatie, apsaugok nekaltuosius, pastiprink ir išteisink.
Viešpatie, apsaugok vaikus ir jų motinas nuo pagundų turtais ir prisirišimais.
Viešpatie, pagydyk sunkių ligų nenusipelniusius ligonius.
Viešpatie, pagydyk valstybių vadovų širdis ir įkvėpk jiems Meilę žmonėms.

Viešpatie, apgink ir sustiprink tuos, kurie myli Tiesą ir Tave.
Viešpatie, apgink ir sustiprink tuos, kurie siekia Šviesos ir Tikėjimo.
Viešpatie, apgink ir sustiprink visus, kurie tiki Meile ir Taika.
Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados.

Žinau ir tikiu, kad Gėris stipresnis už Blogį.
Žinau ir tikiu, kad Meilė stipresnė už ambicijas ir puikybę.
Žinau ir tikiu, kad dvasia stipresnė ir brangesnė už visus žemiškus turtus.
Žinau ir tikiu, kad Taika galingesnė už karą.
Žinau ir tikiu, kad aš ir visi, kurie taip galvoja visoje Žemėje,
išlaikysime visus išbandymus ir nepriteklius.

Tavo Meilė ir Tavo Taika lai suteikia mums visiems stiprybės.
Meldžiu to sau, visiems savo artimiesiems ir visiems, kurie norėtų šitaip galvoti.

Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.
Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį.

Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados.

2011 11 01