Pagrindiniai antropoteosofo tikėjimo principai

  1. Tik Meilė gali sutaikyti pasaulius, nugalėti karus, nuraminti kenčiančius ir prikelti puolusius. Tik Meilė atveria Sąmonę ir padeda suprasti Dievą, kaip ir visa, kas iš jo išėjo.Tapk Meile. Būk Meile.
  2. Tiesa yra viena: viskas prasidėjo ir baigsis Jame. Žmonės smulkina Tiesą į milijardus dalelių, įsivaizduodami, kad Tiesa yra sudėtinga, kad ji negali būti paprasta. Tikėk esmine Tiesa, o ne jos dalelėmis. Tada Tu įeisi į ją ir pažinsi.
  3. Viskas, kas turi Pradžią, turi ir Pabaigą. Tai Evoliucija. Tie, kurie nori sustabdyti tai, kas nesustabdoma, nukenčia patys. Tie, kurie bando greitinti procesą, įsikišdami į kosminius ritmus, įsivaizduodami esą dievai, – taip pat. Todėl būk sąmoningoje Evoliucijoje. Tada Tu visados būsi ten, kur reikia, ir tada, kai tai reikalinga Tau.

Negana laikyti savęs antropoteosofu. Kad juo taptum, reikalingas tobulinimasis. Tobulinimasis būtinas tam, kad taptum sąmoningesnis. Tik sąmoningas žmogus pažįsta save, todėl randa savo vietą gyvenime ir sėkmingai atlieka savo gyvenimo darbą.

Kad pažintum save, būtina išnagrinėti savo silpnąsias ir stipriąsias puses, taigi tai, kas griauna, ir tai, kas gali kurti. Tai padaręs ir atskyręs žmogus sąmoningai imasi sunkiausio darbo pasaulyje – darbo su savimi.

Randa savo vietą gyvenime tas, kuris pažįsta save ir sąmoningai savo silpnybes paverčia stiprybėmis, o turimas stiprybes – galimybes ugdo. Tik pažįstantis save išgirsta sielos šauksmą. Į jį atsiliepusysis negali nedirbti savo gyvenimo darbo. Todėl jis dirba jį su atsidavimu ir džiaugsmu. Tokį visados lydi sėkmė.

Kaip yra trys minėti principai, taip yra ir trys juos atliepiančios darbo su savimi dalys. Vienos išskirti neįmanoma. Išskyrus vieną, negali vykti visapusiškas procesas.

  1. Meilės principas Žemėje esančiam žmogui susijęs su Dievo pažinimu per maldą, atsidavimą ir tarnystę kitiems. Hinduizme tai bhaktijoga ir karmajoga. Šį principą išskirtinai propaguoja visos krikščionybės kryptys. Jis artimas sufijų mokymui.
  2. Tiesos principas susijęs su Pažinimu ir objektyviu savęs bei kitų priėmimu gyvenimo praktikoje. Juo stengiasi sekti sufijai. Hinduizme į šį principą iš dalies atsiliepia džnianajoga.
  3. Evoliucijos principas pirmiausia pasireiškia per vidinio savo ritmo supratimą ir gyvenimą pagal jį. Artimas sufijams, kaip ir kai kurių krypčių budistams bei hinduistams.

Didžioji dalis religijų kalba apie Trejybę (žr. Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“), tačiau savo sekėjus veda pagal vieną arba dvi dalis, bet ne visų trijų dalių sintezę. Visų krypčių nušvitusieji susivokė, nes aprėpė savyje ir savo gyvenime visus tris principus.

Todėl antropoteosofinio mąstymo ugdymas apima visus tris principus. Vadinasi, jie savaime tampa sąmonėti siekiančio žmogaus gyvenimo dalimi. Tai jo gyvenimo joga.