Apie antropoteosofinio mąstymo ugdymą

Antropoteosofinis mąstymas – tai mąstymas, pagal kurį visas kosmosas, Žemė ir visos jos karalijos, kaip ir žmogus, telpa į vieną visumą, sudarančią vientisą gyvą organizmą. Tiek planetos, tiek žvaigždės, galaktikų centrai, meteoritai ar kometos, kalnai, akmenys ir upės, medžiai ir augalai, gyvūnai ir paukščiai, kaip ir žmogus, antropoteosofui yra gyvi, nes priklauso tai pačiai sistemai, egzistuoja pagal tuos pačius dėsningumus: jie visi kvėpuoja, vadinasi, gyvena, o jeigu gyvena, vadinasi, turi sąmonę. Skiriasi tik sąmonės evoliucijos etapai.

Antropoteosofija aiškina protu nepaaiškinamus reiškinius ir procesus, padėdama susivokti tiems, kuriems tai rūpi. Kuo labiau žmogus susivokia, tuo giliau jam tampa aišku, kad visos tos tiek matomos, tiek nematomos sąmonės formos pasireiškia viename didžiuliame beformiame kūne, kuris vadinamas Bendrąja Sąmone arba Dievu. Taigi Dievas yra visur: jis duoda žinią, praskrisdamas paukščiu, jis pamaitina miške, atiduodamas savo kūną, tapusį uogomis ar grybais, jis užstoja nuo vėjo, tapęs uola, pagirdo, virtęs tyru vandeniu… Toks Tikėjimas buvo gilioje senovėje. Šitaip tikėjo susipratusieji. Kiekvienas iš jų kalbėjo apie tai savo laiku savose Žemės vietose. Jų mokymai, savaip suprasti ir išsiversti, dabar yra virtę religijomis ir dvasinėmis kryptimis.

Todėl antropoteosofija nepretenduoja būti nauja tikėjimo forma. Tai pasaulėžiūra, kuri artima bet kokias dievybes garbinančiam, bet kokias dvasines praktikas atliekančiam žmogui, gerbiančiam visas kitas Tikėjimo išpažinimo formas, kaip to paties Dievo Medžio vaisius: Medis vienas, o vaisių daug. Argi gali būti kuris nors vertesnis, jeigu jie to paties Medžio vaisiai?


Taisyklės tam, kuris vadina save antropoteosofu

  1. Įsiskaityk į knygos „Antropoteosofija. Žmogaus suvokiama Dieviškoji išmintis“ I tomo 25–39 p.
  2. Priimk Tą, iš Kurio viskas prasidėjo ir kuriame viskas baigsis, nes Jis yra Vienatinis Dvasios Šviesos šaltinis. Gerbk Tą, iš kurios gimė Tas, nes jie abu visados buvo ir liks VIENIU.
  3. Turėk gyvenime garbingų idealų, suteikiančių jam prasmę. Stiebkis jų link kryptingai, sąžiningai bei atsakingai mokydamasis ir dirbdamas.
  4. Jeigu nesugebi pamilti, tai nors gerbk tuos, su kuriais Tave suvedė karma, todėl niekaip jų nežeisk ir nežemink. Dirbk su savo ydomis ir nesupratimais tokiu būdu, kokį pasirenki, niekam jų neperkraudamas.
  5. Venk kategoriškumo ir dogmų kalboje bei gyvenime, tačiau turėk savo poziciją, nužymėtą pasirinktų idealų. Atmink, kad fanatizmas – sąmoningumo priešas, o kiekvienas gyvena ir supranta taip, kaip jo karma leidžia. Todėl nieko nevertink, neteisk, bet padėk, jeigu prašo ir klausia.
  6. Savarankiški sprendimai – tai kiekvieno žmogaus sielos evoliucijos variklio degalai. Tas, kuris bijo priimti sprendimą, nes jis atrodo nepatogus, ilgainiui įstringa. Sustojimas – involiucijos pradžia. Todėl visa tai žinodamas nepalik dviprasmiškų situacijų savo gyvenime, o jas spręsk pasirinkdamas ne patogiąją pusę, o tą, kuri sielos darną grąžina. Mokykis sąžiningai ir atsakingai ištarti „taip“ ir „ne“, niekaip į tai neveldamas kitų, prisiimdamas savo sprendimų pasekmes. Tai padės bręsti ir augti.
  7. Siela atėjo į Žemę, kad evoliucionuotų. Tam tikslui Kūrėjas jai suteikė Išskirtinę laisvos valios ir pasirinkimo teisę bei galimybę. Į jas jokių subtiliųjų pasaulių gyventojai nesikiša, nes gerbia. Todėl nesikišk ir Tu. Vadinasi, niekaip neprogramuok, nehipnotizuok, nenaudok jokių NLP, techninių, psichotroninių ar kokių kitokių Tau prieinamų pagal galimybes svetimos valios pajungimo programų, nepriimk sprendimų už suaugusius žmones, nes jie patys privalo juos priimti ir už juos atsakyti. Tačiau įstrigusįjį skatink judėti į priekį taip, kaip jis pajėgia to reikiamybę suprasti. Keisk savo gyvenime tai, kas Tavo valioje yra pakeisti, nuolatos kantriai dirbdamas su savimi, taisydamas klaidas ir priimdamas sprendimus, tačiau priimk tai, ką pakeisti yra ne Tavo valioje.
  8. Vystyk savo turimus gebėjimus, talentus ir profesionalumą pasirinktoje srityje mokydamasis bei dirbdamas. Tik šitaip padėsi savo sielai įgyvendinti tai, kam ji yra pašaukta. Tik taip geriausiai atliksi savo tarnystę visuomenei, kuri Tave supa, šaliai, kurioje gimei, ir žmonijai, dėl kurios evoliucijos dirba visos sąmoningos sielos, esančios tiek kūnuose, tiek ne kūnuose.

2014 08 21


Kelias

Tyros sąmonės lašas nukrito į kūną.
Kaip ankšta ir kaip čia tamsu.
Koks žygis sunkus laukia jo
Tamsoje ir ankštybėje.
„Aš laisvėj buvau.
Aš ja kvėpavau.
Į baisią vergiją dabar patekau.
Kaip tapti Šviesa vėl galėčiau?“

Trumpas kelias iš Šviesos į Tamsą,
Bet ilgas jis iš Tamsos į Šviesą.
Kas ryšis jam –
Turės perplaukti septynias jūras:
Pirmojoje – kraujo jūroje –
Knibžda baisios būtybės.
Jos piktos ir visada išalkusios.
Jas įveiksi kantrybe.

Antrojoje – klijų jūroje –
Galima greitai įklimpti.
Ją pereisi tapęs lengvas.

Trečiojoje – ugnies jūroje –
Galima sudegti.
Ją pereisi tik pats tapęs ugnimi.

Ketvirtojoje – meilės euforijos jūroje –
Tave gali užliūliuoti sirenos.
Ją pereisi budrumu.

Penktojoje – informacijos jūroje –
Tave gali įtraukti Žinios.
Ją pereisi supratęs.

Šeštojoje – palaimos jūroje –
Tave gali sustabdyti Palaima.
Ją pereisi tylėdamas.

Septintoji jūra – labiausiai viliojanti.
Tai išminties jūra.
Tave gali sustabdyti Išmintis.
Pereisi ją nebūdamas.
Tada Tu vėl grįši į Šviesą,
Nes Ja būsi tapęs pats.
Tik tada jos niekas nebeužgesins,
Net jei vėl nukrisi į kūną.

2008 06 04